DANISMAN ADWORKS Creative Advertising Publicity
ANASAYFA ⁄
HAKKIMIZDA ⁄
PORTFOLYO ⁄
LİNKLER ⁄
S.S.S. ⁄
İLETİŞİM ⁄
BASKI ⁄
INTERNET ⁄
YAYIN ⁄
MULTIMEDIA ⁄
FOTOĞRAF ⁄
KÜTÜPHANE ⁄
Türkçe için tıklayın. Click for English
Skip Navigation LinksDANISMANADWORKS | KÜTÜPHANEAdvertisement Film Doubling Agreement (Turkish)

Reklam Filmi Dublajcılık Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşmenin tarafları:

1. ................................... (Reklam Ajansı olarak anılacaktır)

Vekil: ............................ (Yapım Şirketi olarak anılacaktır)

2. ...................................(Dublajcı olarak anılacaktır)

Vekil: .............................( Cast Ajansı olarak anılacaktır)

Madde 1

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Sözleşmenin konusunu, Reklam Ajansı tarafından ..................... markalı ürünün/hizmetin tanıtımı için yapılacak reklam filminde dublajcı olarak rol alan ..........?nın çalışma koşullarının, ücretinin, tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi ve dublajcının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu?nun (FSEK) 80. maddesi gereğince sahip olduğu komşu haklarının aynı Kanun?un 52. maddesi gereğince Reklam Ajansı?na devri ile ilgili esaslar oluşturmaktadır.

Sözleşme, dublajcının seslendirdiği reklamın Türkiye sınırları içinde/yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmasını; mecra olarak da televizyon, sinema, satış noktası, radyo, internet ve diğer elektronik iletişim araçlarındaki yayınlarını kapsar.

Madde 2

Tanımlar
Reklam Ajansı deyimi, FSEK madde 10/4 gereğince eser sahiplerini bir araya getiren, aynı zamanda reklam fikri, senaryosu, metninin eser sahipliği haklarının kullanıcısı tüzel kişi olarak, dublajcı ile 1.madde de belirtilen filmde seslendirme konusunda anlaşma yapan kuruluşu,

Dublajcı deyimi, anlaşma öncesi kendisine verilen briefe uygun olarak yönetmenin talimatına göre seslendirmeyi yerine getirme taahhüdü ile Reklam Ajansı ile anlaşma yapan kişiyi,

Yapım Şirketi deyimi, Reklam Ajansı adına filmin yapım iş ve hizmetlerini yürüten ve onun onayını alarak Dublajcı ile anlaşma yapan kuruluşu,

Cast Ajansı deyimi, Dublajcının belli bir filmde iş alması için aracılık eden ve Reklam Ajansı veya Yapım Şirketi ile Dublajcı arasındaki anlaşmaya Dublajcıya vekaleten katılan kuruluşu,

Mecra deyimi, reklamların hedef kitlesine ulaştırılmasına aracı olan, televizyon, sinema, radyo, internet ve diğer elektronik iletişim araçlarının sağladığı yayın ortamlarını, ifade eder.

Madde 3

Tarafların Yükümlülükleri
Dublajcı, sözleşme konusu filmde kayıt için belirlenen yer ve saatte bulunmayı, yönetmenin ya da post prodüksiyon yönetmeninin talimatına uygun olarak günde ..... saatlik çalışma süresi içinde seslendirmeyi yerine getirmeyi, Reklam Ajansı (yetkilendirmesi halinde Yapım Şirketi) da ücreti, belirlenen zamanda, Dublajcının faturası ya da serbest meslek makbuzu karşılığında, ödemeyi taahhüt eder. Seslendirme esnasında dublajcının yetersizliği nedeniyle bu taahhüdün yerine getirilemediği durumlarda kendisine ilk gün ücretinin %50?si ödenir.

Dublajcı ayrıca filmdeki seslendirmesi nedeniyle sahip olduğu komşu haklarına ilişkin mali haklarının tamamını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)?nun 80. maddesi gereğince, 4. maddede kabul edilen bedel karşılığında, Reklam Ajansına kayıtsız şartsız devretmeyi kabul etmiştir. Bu devrin FSEK 52. maddesine göre yapıldığında taraflar mutabıktırlar.

Dublajcı, sözleşme süresince herhangi bir başka ürün reklamında rol almayacağını, ancak ek bir ücret ödenmesi durumunda, kabul ve taahhüt eder. Reklamı yapılan ürünün rakibi olan bir ürün reklamında rol alması düşünülemeyeceğinden, bu durum için ek ücret talep edemez.

Madde 4:

Ücret
Dublajcıya seslendirme becerisi ve emeği ile seslendirmenin yer aldığı reklam ürünlerinin 1. maddede belirtilen mecralarda ve yurtiçinde (ve yurt dışında) bir yıl süre ile Reklam Ajansınca dilediği gibi yayınlanması karşılığında ................. TL. ücret ödenecektir. Bir yıllık süre, Reklamveren?e düzenlenen fatura tarihinden başlar.

Ana filmin versiyonu niteliğindeki değişiklikler için Dublajcıya ödenecek ek ücret asıl ücretin %50?sini geçemez. Bu sözleşmenin uygulanmasında Dublajcı açısından versiyon, Dublajcıya ait yeni ses kayıtları eklenerek filmin yeniden kurgulanmasıdır.

Sözleşme süresinin bitiminden sonraki kullanımlar için Dublajcıya, ilk yıl ücretinin ödendiği tarihteki USD tutarının, daha sonraki yıllarda yapılacak ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının %50?si ödenir.

Ödemelerde Reklam Ajansı ve Dublajcı birbirlerine karşı hukuken muhataptır. Kendileri adına vekillerine yapılan ödemeler veya vekillerince yapılan ödeme ya da tahsilat asılları bağlar. Reklam Ajansı ödemeyi yapımcıya yaptığından söz ederek sorumluluktan kurtulamayacağı gibi, Dublajcı da Cast Ajansına yapılmış olan ödemeyi alamadığından dolayı karşı tarafı sorumlu tutamaz.

(Ücretin biçimi, proje başı ya da mecralara göre oluşu, kaydedilen sesin kullanım süresi ve sayısına göre özel ücret ve ödenme ayrıntılandırılacaktır.)

Madde 5

Çalışma Koşulları
Günlük çalışma süresi reklam materyalinin seslendirmesi bitinceye kadardır.Belirtilen saatten sonra seslendirme yerine gelen Dublajcının ücreti, gecikmiş olduğu süre oranında kesilir. Bu gecikme, seslendirmesi yapılan materyalin sunum, teslim veya yayına girişinin gecikmesini veya ertelenmesini doğurmuş ise doğan zararı Dublajcı karşılamayı taahhüt eder. Buna karşılık işin ya da çekim gününün Ajans tarafından Dublajcının stüdyoda hazır olduğunda ertelenmesi halinde Dublajcıya günlük ücretinin %50?si ödenir. Mücbir sebeplerle gecikme ya da ertelenme halleri saklıdır.

Dublajcının dublaj sırasındaki yiyecek giderleri, kent dışı dublajlarda konaklama ve kaza sigortası giderleri Ajans tarafından karşılanır.

Madde 6

Özel Hükümler
(Tarafların bu sözleşmede yer almayan konularda anlaştıkları özel durumlara ilişkin maddeler buraya konabilir.)

Madde 7

Sözleşmeye Aykırı Davranışların Yaptırımı
Sözleşmeye aykırı davranan taraf, diğer tarafın bu nedenle doğan zararını ödemeyi kabul eder.

Madde 8

Sözleşme Süresi
Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.

Madde 9

Yetkili Mahkeme / Tahkim Yöntemi
Uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleridir.Veya,Tahkim yönetimi benimsenirse, tarafların gösterecekleri hakemlerin yanında üçüncü tarafsız hakemi İstanbul Ticaret Odası, Üniversitelerin Medeni Hukuk ya da Ticaret Hukuku ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından seçer. (Tahkim yöntemi benimsenirse ayrıca bir tahkim sözleşmesi yapılması gereklidir.)

Reklam Ajansı

(Veya vekili Yapımcı)

Dublajcı

(Veya vekili Cast Ajansı)kaynak: www.rd.org.tr

› Dokümanı indirmek için tıklayın.