DANISMAN ADWORKS Creative Advertising Publicity
ANASAYFA ⁄
HAKKIMIZDA ⁄
PORTFOLYO ⁄
LİNKLER ⁄
S.S.S. ⁄
İLETİŞİM ⁄
BASKI ⁄
INTERNET ⁄
YAYIN ⁄
MULTIMEDIA ⁄
FOTOĞRAF ⁄
KÜTÜPHANE ⁄
Türkçe için tıklayın. Click for English
Skip Navigation LinksDANISMANADWORKS | KÜTÜPHANEMedia Planning and Purchasing Agreement (Turkish)

Medya Planlama ve Satınalma Sözleşmesi

............................. Medya Hizmetleri A.Ş. (Medya Ajansı ) ile............................. A.Ş. (Müşteri) arasında ulusal ve yerel mecralar için Müşteri adına medya planlaması yapmak ve reklam yeri satın alma hizmetlerine ilişkin esasları ve koşulları belirlemek üzere hazırlanan bu sözleşme ................... tarihinde imzalanmıştır.

Hizmetler:

1. Medya Planlama Hizmetleri :

Medya Ajansı Müşterinin medya planlama hizmetlerinin tamamından sorumlu olacaktır. Bu hizmetler;

- Medya araştırmalarını hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre önerip yaptırmak, satın almak, koordine etmek,
- Markanın iletişim stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
- Hizmet alanı ile ilgili pazar bilgilerini derlemek, rekabet analizleri ve sektörde var olan tüm medya araştırmalarını kullanarak gerçekleştirilen satın alma verimliliği ve etkinliği ile ilgili analizleri yapmak,
- Bunlara dayanan ve ulusal, yerel televizyon kanalları ve radyo istasyonları, dergiler, gazeteler ve interneti kapsayan medya planları yapmak ve sunmak,
- Medya fırsatları hakkında görüş bildirmek,
- Bütçe, plan revizyonları ve akış diyagramlarının yönetimini sağlamak,
- Ajans toplantılarına katılmak.

2. Medya Satın Alma Hizmetleri:

Müşteri bu sözleşme ile Medya Ajansını, ulusal ve yerel televizyon kanallarında, radyo istasyonlarında, gazete ve dergilerde, açık hava, sinema ve internet mecralarında, hazırlanan ve Müşteri tarafından onaylanan medya planı uyarınca reklam yeri ve zamanı satın alma konusunda münhasıran yetkili olmasını kabul etmektedir.

İşbu sözleşme uyarınca Medya Ajansı Müşteriye aşağıdaki medya hizmetlerini sağlamayı kabul etmektedir:

A. Görüşme ve satın alma hizmetleri:

Bu hizmet, mecranın özelliğine ilişkin farklılık saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işleri kapsamaktadır.
a) Ulusal, yerel televizyon kanalları, radyo istasyonları, gazete ve dergiler, açık hava, sinema internet vb. markanın iletişimi için kullanılan tüm mecra pazarlayıcılarıyla görüşmeler yaparak, en avantajlı koşullarla ve zamanında satın almak için azami gayreti göstermek,
b) Satın alma program çizelgeleri hazırlamak ve satın alım işlemlerini yapmak ve özetini müşteriye göndermek,
c) Bu işleri, reklam yayın imkanları, stratejik ve taktik hedefler, bütçeler, raiting, okuyucuya ulaşma ve tiraj tahminlerine dayandırarak ve ilgili diğer konularda Müşteri ile istişare ederek varılacak mutabakat uyarınca yapmak.

B) Satın alma takip hizmetleri:

Medya Ajansı Müşteriye, yayının siparişe uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, faturalarının buna göre çıkarılmasını sağlayarak hizmet verecektir.

C) Satın alma sonrası hizmetleri:

Tahmini ve gerçekleşen yayın izleme ölçütleriyle (raiting, tiraj, yayının fotoğrafları, tıklama sayısı raporları) birlikte yayının gerçekleştiği Müşteriye kanıtlanacaktır.

3. Medya Satın Alma İşlemleri:

- Taraflar, medyadan satın alınacak her reklam yeri için Müşterinin Medya Ajansına yazılı onay vermesinin şart olduğu konusunda mutabıktırlar. Medya Ajansı aldığı sözlü onayı aynı gün içinde yazı ile doğrulatmak koşuluyla yayın için bağlantı yapabilir. Yazılı onayı imzalama yetkisi olanlar Müşteri tarafından Medya Ajansına önceden bildirilecektir.
- Faturalar ve ödemeler : Medya Ajansı her ayın ilk haftasında önceki ay içinde yapılan reklam yeri alımlarını Müşteriye fatura edecektir. Müşteri, yayın kuruşu ile farklı bir anlaşma yoksa, bu faturaları aşağıda belirtilen süreler içinde ödeyecektir.

Televizyon gün
Gazete, dergi gün
Açıkhava gün
Radyo gün
Sinema gün
Internet gün

Müşterinin bu süreler içinde ödeme yapmaması halinde, Medya Ajansı ödeme yapılıncaya kadar Müşteriye ilgili medya kuruşları tarafından açıklanan gecikme faizini uygulayacaktır.

4. Tarafların Yükümlülükleri:

Müşterisinin reklamları için yaptığı medya alımlarının bedellerinin Müşteri tarafından Medya Ajansı?na eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi şartıyla, Medya Ajansı, yayın ücretinin ödenmesinden münhasıran sorumlu olacaktır. Müşteri, medya kuruluşu ile ilişkisinde aracı konumunda bulunan Medya Ajansı?nın söz konusu reklamların karşılığını eksiksiz olarak ve zamanında alamaması halinde Medya Ajansı?nın söz konusu reklamların karşılığını veya bunlardan kaynaklanan gecikme faizlerini ödemekle yükümlü olmayacağını, asıl borçlunun kendisi olduğunu peşinen kabul etmektedir.

Müşterinin Medya Ajansı?na ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle, Medya Ajansı?nın gecikme faizine maruz kalması halinde, bu gibi gecikme faizlerinin ödenmesinden Müşteri sorumlu olacaktır.

Müşteri?nin mecra ile doğrudan ilişki kurarak satınalma anlaşmasına varması halinde, medya alımlarının karşılığını eksiksiz olarak ve zamanında yayın kuruluşuna ödeme yükümlülüğü Müşteri?ye ait olacaktır.

5. Medya Hizmet Ücreti:

Müşteri, işbu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre boyunca, Medya Ajansı?na net medya maliyetlerinin üzerine eklenmek üzere %xx tutarında komisyon ödemeyi kabul etmektedir.Üstünde anlaşmaya varılan ve ekte belirtilen teknik sözleşmede belirlenmiş performans kriterlerine uyulması sonucunda %yy tutarında ek komisyon Müşteri tarafından ödenecektir. Bu performans değerlendirmesi aylık olarak yapılacaktır. Taraflar yılda bir kez bir araya gelerek, Medya Ajansı?nın verdiği hizmetleri ve Medya Hizmet Ücretini gözden geçirecektir.

Komisyon dışında fee ya da benzeri ücretlendirme sistemi geçerli olacaksa bunun koşulları ayrıca belirtilecektir.

6. Gizlilik:

Medya Ajansı Müşterinin ürünlerine, pazarlama planlarına, bilgi ve malzemelerine ilişkin olan gizli bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini koruyacağını, bu bilgileri, Ajansının yönetim kurulu üyeleri, görevlileri, personeli, danışmanları dışında herhangi bir üçüncü kişiye kısmen de olsa vermeyeceğini taahhüt etmektedir.

7. Sözleşmenin ihlali nedeniyle fesih:

İşbu sözleşmenin Taraflardan birince ?esasa ilişkin nedenler?le ihlal edilmesi halinde diğer taraf, ihlal eden tarafa ihlali yazılı olarak bildirmek ve düzeltilmesi için 15 gün süre tanımak zorundadır. İhlalin bu 15 gün içinde düzeltilmemesi halinde, bildirimde bulunan taraf sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerinden kurtulacak ve her iki taraf da yasal çözüm yollarına başvurma hakkına sahip olacaktır.

Taraflardan birinin ödemelerini, süresi içinde yapmaması, borçlarını vadesinde ödeyemez hale düşmesi, bu sözleşmedeki gizlilik hükümlerine uymaması ?Esasa ilişkin neden? sayılacaktır.

8. Sözleşmenin süresi ve sona ermesi:

Bu sözleşme bir yıllıktır. İmza tarihinde yürürlüğe girecek ve bitimine üç ay kala bir tarafça feshi ihbar edilmediği takdirde hep bir yıl süre ile uzayacaktır.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Uyuşmazlık halinde çözüm için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Veya Uyuşmazlık halinde esasları aşağıda belirtilen tahkim usulünü taraflar kabul etmişlerdir.kaynak: www.rd.org.tr

› Dokümanı indirmek için tıklayın.